ç ok azgı ndı …

Merhabalar ad&#305 m tamer bursada oturuyorum ba&#351 &#305 mdan ge&ccedil en bir olay&#305 anlatmak istiyorum. ya&#351 &#305 m 25 bu olay ge&ccedil en hafta oldu. internetten tan&#305 &#351 t&#305 &#287 &#305 m sibel isminde ki 29 ya&#351 &#305 nda ki bayan giresunda oturuyor ve evli. kendisiyle sohbet ederken bursal&#305 oldu&#287 unu ve yaz&#305 n bursaya ailesinin yan&#305 na geldi&#287 ini &ouml &#287 rendim. asl&#305 nda niyetim hi&ccedil k&ouml t&uuml de&#287 ildi. sibelle bir ka&ccedil ay sohbetten sonra art&#305 k birbirimize g&uuml venimiz tamamen artm&#305 &#351 t&#305 .sibel e&#351 iyle aras&#305 nda olan problemleri e&#351 inin onu aldatt&#305 &#287 &#305 n&#305 falan da yazm&#305 &#351 t&#305 ama ben hala onunla ilgili bi hisse kap&#305 lmam&#305 &#351 t&#305 m ve ona bu durumu atlatmas&#305 nda yard&#305 mc&#305 olmaya &ccedil al&#305 &#351 t&#305 &#287 &#305 m&#305 belli eden c&uuml mleler kuruyordum. bi zaman sonra sibel bana kar&#351 &#305 bi &#351 eyler hissetti&#287 ini itiraf etti sebebiyse samimi olmam ve ilk defa benim ona kar&#351 &#305 kamera a&ccedil ma teklifinde bile bulunmam&#305 &#351 olmamm&#305 &#351 . tabi buna &ccedil ok &#351 a&#351 &#305 rd&#305 m ama yinede bu durumun evlili&#287 ine zarar vermesini istemiyordum.konu&#351 malar&#305 m&#305 z devam ederken zamanla cinselli&#287 e kayd&#305 . bunu sibel kasten yap&#305 yordu &ccedil ok a&ccedil &#305 kt&#305 . bana arkada&#351 lar&#305 m&#305 beraber oldu&#287 um bayanlar&#305 soruyordu. benim de kendimden ya&#351 &ccedil a b&uuml y&uuml k bayanlardan ho&#351 lan&#305 yor olmam onun ho&#351 una gitmi&#351 &ccedil &uuml nk&uuml o da benden b&uuml y&uuml kt&uuml . haziran&#305 n ortalar&#305 nda bursaya geldi. geldikten bir iki g&uuml n sonra cepten arad&#305 ve m&uuml saitsem bulu&#351 mak istedi. e&#351 inin eczanesi oldu&#287 u i&ccedil in giresunda kalm&#305 &#351 t&#305 . ilk ba&#351 ta i&#351 im oldu&#287 unu s&ouml yledim ama yalan att&#305 &#287 &#305 n&#305 biliyorum Pirin&ccedil Handa seni bekliyorum deyip telefonu y&uuml z&uuml me kapatt&#305 . bende tecav&uuml z edecek de&#287 il ya gideyim ikna ederim belki dedim ve yan&#305 na gittim. ilk kez kar&#351 &#305 la&#351 &#305 yorduk ve olduk&ccedil a g&uuml zeldi parf&uuml m&uuml ten kokusu beni etkilemi&#351 ti ama ona belli etmemeye &ccedil al&#305 &#351 t&#305 m. bunlar&#305 neden yapt&#305 &#287 &#305 m&#305 bilmiyorum. normalde b&ouml yle bi f&#305 rsat elime ge&ccedil ti&#287 inde kesinlikle de&#287 erlendirirdim. ama onunla sohbet etmek &ccedil ok g&uuml zeldi ve sohbet s&#305 ras&#305 nda cinselli&#287 i hi&ccedil d&uuml &#351 &uuml nm&uuml yordum. neyse biz sohbet ederken bu ak&#351 am seninle olmak istiyorum deyiverdi. sibel bunu istedi&#287 ine emin misin dedim &ccedil &uuml nk&uuml bunun evlili&#287 ine zarar vermesini istemiyorum dedim. bana a&#351 &#305 k olmaya ba&#351 lad&#305 &#287 &#305 n&#305 ve beni d&uuml &#351 &uuml nmeden edemedi&#287 ini s&ouml yledi. benimle bir gelecek umut etmemesini s&ouml yledi&#287 imde tabi ki seninle bir gelece&#287 imiz olamaz. ben evliyim sen &uuml niversite okuyan gelecek planlar&#305 yapan birisin ama ben mutlu olmak istiyorum hayat&#305 mda ilk defa kocamdan ba&#351 ka birisiyle yat&#305 cam ve bunun sen olmas&#305 n&#305 istiyorum dedi. samimiyetine inand&#305 m i&ccedil ten konu&#351 tu&#287 u belli oluyordu. biraz sohbetten sonra bursada evleri oldu&#287 unu ve oraya gidebilece&#287 imizi s&ouml yledi. Ataevlerde ki evlerine gittik hemen &ouml p&uuml &#351 mek istedi ama izin vermeyip sakin olmas&#305 n&#305 istedim. yerinde duram&#305 yordu benim sakin ve a&#287 &#305 r tavr&#305 m onu daha &ccedil ok ate&#351 liyor gibiydi. evi biraz gezdim olduk&ccedil a zevkli d&ouml &#351 enmi&#351 ve yeni temizlendi&#287 i belli oluyordu. sibel bunun plan&#305 n&#305 ba&#351 tan yapm&#305 &#351 bu belliydi. salona ge&ccedil ip koltu&#287 a oturdum sibel gelip direk kuca&#287 &#305 ma oturdu harikas&#305 n kelimesi a&#287 z&#305 ndan &ccedil &#305 kt&#305 &#287 &#305 gibi dudaklar&#305 ma yap&#305 &#351 t&#305 . bende kar&#351 &#305 l&#305 k vermeye ba&#351 lad&#305 m ve birbirimizi ok&#351 ayarak bi s&uuml re &ouml p&uuml &#351 t&uuml k. sonra &uuml zerinde beyaz g&ouml mle&#287 i &ccedil &#305 kartt&#305 ve s&uuml tyeniyle kal&#305 p benim pantolonumun d&uuml &#287 melerini &ccedil &ouml zmeye ba&#351 lad&#305 . ilk defa senin sikini yalayaca&#287 &#305 m dedi&#287 inde heyecanlanm&#305 &#351 t&#305 m. dilini sikimin ucunda gezdirip a&#287 z&#305 na almaya ba&#351 lad&#305 . acemili&#287 i &ccedil ok belliydi di&#351 lerini de&#287 dirmemeye &ccedil al&#305 &#351 mas&#305 n&#305 s&ouml yledim ve daha iyi yalamaya ba&#351 lad&#305 . bi s&uuml re sonra kuca&#287 &#305 ma tekrar &ccedil ektim ve dudaklar&#305 na &ouml p&uuml c&uuml k kondurum koltu&#287 a uzanmas&#305 n&#305 sa&#287 lad&#305 m. memeleri olduk&ccedil a g&uuml zeldi diri ve b&uuml y&uuml kt&uuml ler. bende onun krem rengi keten pantolonunu &ccedil &#305 kard&#305 m dantelli ince kilodu ve s&uuml tyeniyle harika duruyordu. omuzlar&#305 ndan ba&#351 layarak boynunu ve kulak memelerini yalamaya ba&#351 lad&#305 m. sibelin inlemesi beni daha &ccedil ok azd&#305 r&#305 yordu. yava&#351 &ccedil a g&ouml &#287 &uuml slerine indim ve beyaz s&uuml tyenini &ccedil &#305 kartt&#305 m. memelerinin etraf&#305 nda dilimi yava&#351 &ccedil a gezdirip sibeli &ccedil &#305 ld&#305 rtmaya do&#287 ru emin ad&#305 mlarla ilerliyordum. &ouml n sevi&#351 mede bayan&#305 n ne kadar zevk almas&#305 n&#305 sa&#287 larsan&#305 z sevi&#351 meniz o kadar g&uuml zel ge&ccedil er ve partneriniz sizden olduk&ccedil a memnun kal&#305 r felsefesiyle sibeli meme u&ccedil lar&#305 na dilimle yava&#351 &ccedil a dokunmaya ba&#351 lad&#305 m. meme u&ccedil lar&#305 n&#305 a&#287 z&#305 m&#305 n i&ccedil ine almaya ba&#351 lad&#305 &#287 &#305 mda sibelin bi eli sa&ccedil lar&#305 &#287 &#305 m&#305 ok&#351 uyor di&#287 er eli de am&#305 ndayd&#305 . memelerini yalad&#305 ktan sonra yava&#351 &ccedil a a&#351 a&#287 &#305 ya inip sibelin kilotunun &uuml zerine geldim. hi&ccedil &ccedil &#305 karmadan &uuml zerinden am&#305 na yava&#351 &ccedil a &uuml flemeye ba&#351 lad&#305 m sibelin inlemeleri artm&#305 &#351 t&#305 . ilk defa b&ouml yle bir sevi&#351 me ya&#351 ad&#305 &#287 &#305 n&#305 s&ouml ylemesi beni sevindiriyordu. ona her dokunu&#351 um bir ilkti onca sene evli kalmas&#305 na ra&#287 men b&ouml yle bir sevi&#351 meden mahrum kalmas&#305 da &uuml z&uuml c&uuml yd&uuml . am&#305 n&#305 n &ccedil evresinde dilimi dola&#351 t&#305 rmaya ba&#351 lad&#305 m. sibel dayanamay&#305 p kilodunu &ccedil &#305 kard&#305 . kafam&#305 am&#305 na do&#287 ru bast&#305 r&#305 rken ellerini &ccedil ektim ve hemen de&#287 il dedim. &ccedil ok k&ouml t&uuml s&uuml n sik art&#305 k beni noluur diye yalvarmaya ba&#351 lad&#305 . halbu ki daha am&#305 na yalamaya ba&#351 lamam&#305 &#351 t&#305 m. sibeli o gece &ouml yle bir &ccedil &#305 ld&#305 rtt&#305 m ki e&#287 er apartmanda kom&#351 ular&#305 duymad&#305 ysa &ccedil ok &#351 ansl&#305 yd&#305 k ama &ouml &#287 rendi&#287 ime g&ouml re yak&#305 n bi arkada&#351 &#305 duymu&#351 ve geldi&#287 iniz gibi heryeri inlettiniz demi&#351 sibele :).. sibeli kocas&#305 yla siki&#351 ti&#287 ini sanm&#305 &#351 zavall&#305 m :). sibelde e&#351 inin sabah erkenden giresuna d&ouml nd&uuml &#287 &uuml n&uuml s&ouml yleyip durumu toparlam&#305 &#351 :). am&#305 n&#305 yalad&#305 ktan sonra sibel kalk&#305 p beni yatak odas&#305 na g&ouml t&uuml rd&uuml ve yata&#287 a itti. &uuml zerime &ccedil &#305 k&#305 p sikimi am&#305 na hizalad&#305 . o kadar azm&#305 &#351 t&#305 ki sikim kalk&#305 k ama kuruydu o halde &uuml zerine oturdu ve &ouml nce biraz ac&#305 mas&#305 na ra&#287 men tamamen i&ccedil ine ald&#305 sikim &ccedil ok uzun say&#305 lmaz 15 – 16 cm ama kal&#305 nl&#305 &#287 &#305 fazla oldu&#287 unda sibelin &ccedil ok ho&#351 una gitti&#287 i belliydi. &uuml zerimde ba&#287 &#305 rarak z&#305 plamaya ba&#351 lad&#305 . bende alttan daha sert i&ccedil ine girmek i&ccedil in o otururken kal&ccedil alar&#305 m&#305 birden yukar&#305 kald&#305 r&#305 yordum. bu &#351 ekilde bi s&uuml re sibeli siktikten sonra &uuml zerimden kald&#305 r&#305 p alt&#305 ma ald&#305 m ve i&ccedil ine girip &ccedil &#305 kmaya ba&#351 lad&#305 m. sibelin t&#305 rnaklar&#305 s&#305 rt&#305 m&#305 &ccedil izerken bende i&ccedil ine h&#305 zla girip &ccedil &#305 k&#305 yordum. kendimi iyi tutabildi&#287 im i&ccedil in sibeli bu &#351 ekilde yakla&#351 &#305 k 4 5 dk siktim ve yine pozisyon de&#287 i&#351 tirdik. o g&uuml zel kal&ccedil alar&#305 n&#305 &ouml n&uuml mde g&ouml rmek istedi&#287 im i&ccedil in &ouml n&uuml mde domaltt&#305 m ve arkas&#305 na ge&ccedil tim. am&#305 ve g&ouml t&uuml harika g&ouml z&uuml k&uuml yordu. am&#305 na ge&ccedil irdim ve girip &ccedil &#305 kmaya ba&#351 lad&#305 m sibelde kendini kald&#305 rd&#305 ve s&#305 rt&#305 n&#305 g&ouml &#287 s&uuml me dayad&#305 ben alttan girip &ccedil &#305 kmaya devam ediyordum. bi ka&ccedil dk sonra bo&#351 almak &uuml zere oldu&#287 umu anlad&#305 m. sibele bunu s&ouml yledim bende geliyorum a&#351 k&#305 m hadiiii diye ba&#287 &#305 rd&#305 . durduk yere &ccedil ocu&#287 um olmas&#305 n&#305 istemedi&#287 imden i&ccedil ine bo&#351 almak istemiyordum. bunu s&ouml yledi&#287 imde korunuyorum a&#351 k&#305 m nolur i&ccedil ime bo&#351 al dedi. bende kendimi zor tutmaya ba&#351 lam&#305 &#351 t&#305 m ve onu tekrar ileri itip kal&ccedil as&#305 ndan tuttum ve sert bir &#351 ekilde am&#305 na girip &ccedil &#305 kmaya ba&#351 lad&#305 m. bi ka&ccedil saniye sonra geliyorummm diye ba&#287 &#305 r&#305 p i&ccedil ine bo&#351 almaya ba&#351 lad&#305 m. hi&ccedil durmadan pompalad&#305 m sibelde harika bir &#351 ekilde ba&#287 &#305 r&#305 yordu. o kadar &ccedil ok zevk alm&#305 &#351 t&#305 m ki anlatamam. sikim tamamen inene kadar &uuml zerine uzand&#305 m ve &ouml ylece kald&#305 k. ikimizde nefes nefeseydik. durmadan seni seviyorum diyordu. o gece sabaha kadar sibeli siktim. sabahta kahvalt&#305 yapt&#305 k beraber ve bir kez daha birlikte olduktan sonra kimseye g&ouml z&uuml kmeden apartmandan &ccedil &#305 kt&#305 m. sibel hala bursada ve bir pazar g&uuml n&uuml tekrar bulu&#351 ucaz. hi&ccedil akl&#305 mda yokken harika bir seks partnerim oldu. olgun bayanlara ilgim hala tam gaz devam ediyor. benimle tan&#305 &#351 mak isterseniz &#351 imdilik bursaday&#305 m. ekimden sonra ankarada :))..
Canli sikiş sohbeti yapmak için beni araya bilirsiniz. 00 353 515 737 08

Pendik escort
Tuzla escort
Bahçeşehir escort